„T&S Group” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu informuje o nierozstrzygnięciu Konkursu Świątecznego,  przeprowadzonego w okresie od dnia 17.11.2017 r. do dnia 07.01.2018 r., z powodu braku spełnienia przez uczestników tego Konkursu wymogów wynikających z Regulaminu, w oparciu o który ten Konkurs Świąteczny został przeprowadzony.

 

Regulamin konkursu „T&S GROUP – konkurs świąteczny”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie, organizowanym pod nazwą “T&S GROUP – Konkurs Świąteczny””, zwanym dalej “Konkursem”.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (dalej zwanej: UoGH).
 3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zatrudnione w Holandii przez pracodawców zagranicznych (tj.: T&S Flex Logistiek B.V lub T&S Flex Voeding B.V.) za pośrednictwem „T&S GROUP” Spółki z o.o. z siedzibą w Opolu jako agencji zatrudnienia.
 5. Konkurs jest organizowany przez „T&S GROUP” z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: 45-018 Opole, ul. Krakowska 31/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  0000269232, posiadającą nadany numer REGON: 160098791 oraz NIP: 7542887078 (dalej zwaną „Zleceniodawcą”).
 6. Zleceniodawca jest fundatorem nagród w Konkursie.
 7. Obsługę oraz przeprowadzenie Konkursu w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy jako organizatora zapewnia Loyal Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (kod 45-123), ul. Budowlanych 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000512087, posiadającą nadany NIP: 7543082974 (dalej zwana „Koordynatorem”).
 8. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.11.2017 r. o godz. 12:00, a kończy się dnia 07.01.2018 r. o godz. 12:00.
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Zleceniodawcy, Koordynatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej, jak również osoby najbliższe dla tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz prowadzące z tymi osobami wspólne gospodarstwo domowe.
 10. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorstwa i spółki Zleceniodawcy.
 11. Konkurs polega na ciekawym i kreatywnym dokończeniu zdania: „Moje 1500 euro wydam na…”.
 12. Nagrodą w Konkursie jest kwota pieniężna w wysokości 1500 euro,
 13. Odpowiedzi konkursowe mogą być przesyłane w języku polskim lub angielskim.

 

 

 

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. W Konkursie mogą wziąć  udział osoby pełnoletnie i mające pełną zdolność do czynności prawnych, które za pośrednictwem Zleceniodawcy jako agencji zatrudnienia podejmują w czasie trwania Konkursu zatrudnienie w Holandii u pracodawców zagranicznych wskazanych w 1 ust. 4 tego Regulaminu i pozostaną w tym zatrudnieniu do dnia 05.01.2018 r. włącznie – przy czym jednocześnie osoby te:
 • nie skorzystają z urlopu (jakiegokolwiek rodzaju) w okresie świątecznym obejmującym dni od daty 14.12.2017 r. do daty 05.01.2018 r.,
 • nie będą miały nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy w okresie trwania Konkursu,
 • będą przestrzegać obowiązującej u pracodawców zagranicznych wskazanych w 1 ust. 4 tego Regulaminu procedury związanej z nieobecnością w pracy wywołaną chorobą lub inną przyczyną niezdolności do pracy,
 • będą przestrzegać obowiązujących u pracodawców zagranicznych wskazanych w 1 ust. 4 tego Regulaminu zasad dotyczących zakwaterowania.
 1. Przed wzięciem udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres e-mail : konkurs@tnsgroup.pl i  zawierać odpowiedź na pytanie: „Na co wydam moje 1500 euro ?” , dane uczestnika Konkursu pozwalające na jego identyfikację, w tym: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu,  adres e-mail. Brak danych identyfikacyjnych lub korespondencyjnych spowoduje odrzucenie zgłoszenia konkursowego.
 2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie od Zleceniodawcy lub działającego na jego zlecenia Koordynatora korespondencji elektronicznej w postaci wiadomości przesyłanych za pośrednictwem na adres e-mail,  przy użyciu którego poszczególni uczestnicy Konkursu skontaktują się ze Zleceniodawcą lub działającym na jego zlecenia Koordynatorem. Wiadomości przesyłane do uczestnika Konkursu – zgodnie z postanowieniem tego ustępu – będą zawierać treści o charakterze informacyjnym.
 3. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedną odpowiedź konkursową.
 4. Wszelkie odpowiedzi konkursowe – zawierające treści sprzeczne z prawem, naruszające dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego bądź zawierające wyrazy powszechnie uważane za obelżywe lub wulgarne – nie będą brały udziały w Konkursie.
 5. Uczestnik Konkursu – przesyłając odpowiedź konkursową – jednocześnie oświadcza, że odpowiedź konkursowa, będąca jego zgłoszeniem w Konkursie, stanowi przejaw jego własnej twórczości oraz że nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku, gdyby odpowiedź konkursowa naruszała jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe lub osobiste, wówczas uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez te osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw oraz do zwrotu lub pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i jakichkolwiek kwot, które zostaną uiszczone, wyegzekwowane lub do zapłaty których będzie zobowiązany Zleceniodawca lub Koordynator.
 6. Po zakończeniu trwania Konkursu, w terminie do dnia 15.01.2018 r. godz. 12:00 Komisja Konkursowa – składająca się z przedstawicieli Zleceniodawcy w trzech osobach: Urszula Wilczek, Joanna Konieczna, Iza Mizik – dokona wyboru spośród nadesłanych i nie podlegających wykluczeniu odpowiedzi konkursowych tego uczestnika Konkursu, który zostanie nagrodzony nagrodą główną.
 7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Zleceniodawcy: tnsgroup.pl oraz w formie post’u na Fanpage’u Zleceniodawcy w terminie do dnia 30.01.2018 r. do godziny 12:00 – gdzie będą utrzymywane 30.03.2018 r.

 

 • 3 NAGRODY

 

 1. Wartość nagrody zostanie powiększona o wartość podatku dochodowego od otrzymanej nagrody, który w imieniu danego Zwycięzcy Zleceniodawca przekaże do wskazanego przez Zwycięzcę właściwego urzędu skarbowego.
 2. O przyznaniu nagród Koordynator poinformuje danego Zwycięzcę telefonicznie lub przy wykorzystaniu wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) .
 3. Nagroda główna zostanie przekazana Zwycięzcy w biurze siedziby Zleceniodawcy bądź w innym miejscu według odrębnych ustaleń.
 4. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie jego uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udziału w Konkursie, jego rozstrzygnięcia, przyznania nagrody i rozliczenia podatku dochodowego.
 5. Nagroda przysługuje tylko Zwycięzcy.  Nagroda nie może być przeniesiona na osobę trzecią.

 

 • 4 REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Koordynatora, z dopiskiem “Reklamacja: T&S Group – konkurs świąteczny”.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane uczestnika Konkursu pozwalające na jego identyfikację, w tym: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, jak również dokładny opis i przyczyny reklamacji. Brak danych identyfikacyjnych lub korespondencyjnych spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania; w przypadku innych braków reklamacji Koordynator wezwie uczestnika do ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni od daty otrzymania takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez uczestnika braków reklamacji w zakreślonym terminie pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 3. Reklamacje będą podlegać rozpoznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji. Uczestnik Konkursu składający reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji – przy czym termin ten będzie uznawany za dochowany, jeżeli przed jego upływem Koordynator wyśle listem poleconym pisemną odpowiedź na adres wskazany przez danego uczestnika Konkursu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń przez uczestnika Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Zleceniodawca.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie określonym w tym Regulaminie będą przetwarzane przez Zleceniodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Z chwilą wydania danej nagrody Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej odpowiedzi konkursowej na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do publikowania, powielania i rozpowszechniania tej odpowiedzi konkursowej w celu promocji, reklamy i propagowania przedsiębiorstwa, usług oraz spółki Zleceniodawcy. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na anonimowe rozpowszechnianie i publikowanie jego odpowiedzi konkursowej oraz zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do jego odpowiedzi konkursowej.
 5. Naruszenie przez uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień tego Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Zleceniodawcę i Koordynatora do wyłączenia danego uczestnika z Konkursu ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W czasie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny na stronie tnsgroup.pl. Treść Regulaminu będzie także dostępna w biurach Zleceniodawcy oraz Koordynatora.